Sớm xây dựng Luật Nhà giáo để bỏ biên chế giáo viên

Đề nghị này được các đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) đưa ra khi Quốc hội thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, chiều 31/5.