Lãnh đạo TPHCM thị sát điểm sát lở, yêu cầu di dân khẩn cấp