Tri ân khách hàng với “Ngày vàng Petrolimex”

Nhằm
tri ân khách hàng, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời
sống  người dân, từ 01/6 -
15/7/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
thực hiện chương trình “Ngày vàng Petrolimex” giảm giá bán Điêzen.