Hé lộ số tiền ông Obama chi để mua nhà ở Washington