Thủ tướng nói về tinh thần “độc lập” trong Tuyên ngôn của Việt Nam và Hoa Kỳ