"Quyết liệt chấn chỉnh những tồn tại trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn"