Đến 2020, nợ công liệu có giảm như dự báo của bộ Tài chính?

Theo dự báo của bộ Tài chính, năm nay nợ công có thể tiến sát mức trần cho phép là 65%, sau đó sẽ giảm dần qua các năm.