Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,25 triệu đồng/ tháng lên 1,5 triệu đồng/ tháng kể từ ngày 15/6/2017.