Từ 1/7: Lương cơ sở tăng tăng thêm 90.000 đồng/tháng

Từ 01/7 mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 đồng/tháng, đồng thời làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, chế độ khác.